KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

Administratorem Pana(-i) danych osobowych abas Business Solutions Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy Alei Walentego Roździeńskiego 188C, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: biuro@abas-poland.com.

Administrator przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora,
 • realizacji umów,
 • niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
 • realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w szczególności w zakresie:
  • przygotowania ofert handlowych;
  • prowadzenia działań marketingowych;
  • prowadzenia badań satysfakcji klientów;
  • monitorowania obszaru firmy;
 • w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana/Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
  • udzielania odpowiedzi na zapytania, w ramach prowadzonej korespondencji;
  • prowadzenia rekrutacji;
 • przekazywania informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych:

W związku z realizacją praw i obowiązków Administratora, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
 • spółki powiązane w zakresie celów działalności z Administratorem (spółki z grupy kapitałowej (abas Group) do której należy abas Business Solutions Poland Sp. z o.o.).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania wynikających z terminów przedawnienia roszczeń, a w celach rachunkowo- podatkowych nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,

c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania,
 • do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.

Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Podstawa prawna:

 •  art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka cookies

abas Business Solutions Poland Sp. z o.o. zbiera informacje o sposobie, w jaki korzystasz z tej strony za pomocą cookies.

 

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie, ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lokalnym lub innym urządzeniu podczas, gdy odwiedzasz różne strony internetowe, które zazwyczaj zawierą podstawowe informacje na temat nazwy strony WWW, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka – czyli jaki ustawiony jest czas jego istnienia na Twoim komputerze, przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną WWW.

 

Jaki jest cel stosowania Plików Cookie?

Pliki cookie są używane w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW, gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW.

Pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony w witrynie i odwiedzane strony. Używane są do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam dowiedzieć się, które z naszych treści są interesujące, a co jest mniej atrakcyjne dla odwiedzających naszą stronę internetową.

 

Jakich używamy plików cookie?

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies:

 • „stałe” – które pozostają na urządzeniu użytkownika tak długo, jak długo ustawiona jest ich żywotność lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Umożliwiają np. określenie którzy użytkownicy są nowi, a którzy powracają na stronę,
 • „sesyjne” – które są plikami tymczasowymi przechowywanymi w pamięci przeglądarki. Pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony. Umożliwiają np. określenie czy dane powinny być zbierane na poczet obecnej wizyty, czy rozpocząć śledzenie nowej.

W ramach działalności podejmowanej przez abas Business Solutions Poland, mając na uwadze że większość usług świadczona jest we współpracy z partnerami, wykorzystywane są pliki cookies: Google Analytics, Adwords, Facebook Pixel.

 

Jak wyłączyć pliki cookie?

Masz prawo decydować, czy akceptować lub odrzucać pliki cookie. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących plików cookie. Informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

Jeśli zdecydujesz się na odrzucenie plików cookie, możesz nadal korzystać z naszej witryny, ale pamiętaj, że wyłączenie plików cookie wpłynie na funkcjonalność tej witryny, jak również na funkcjonalność wiele innych witryn, które odwiedzasz.